چرخ ریشه
داده پزدازان آوای سیلک(شاتل)
داده پزدازان آوای سیلک(شاتل)

چرخ ریشه دوزی گلیم

2,000,000,000 ت
داده پزدازان آوای سیلک(شاتل)
داده پزدازان آوای سیلک(شاتل)

چرخ ریشه دوزی ایندرلی

2,000,000,000 ت
داده پزدازان آوای سیلک(شاتل)
داده پزدازان آوای سیلک(شاتل)

چرخ ریشه مدل کنتکس

💥 ریشه بندی بالا ، لرزش مناسب

2,000,000,000 ت