جوت
بازرگانی  مسیر کویر آریا
بازرگانی مسیر کویر آریا

نخ جوت

وارد کننده تخصصی نخ جوت در ایران