نخ بی سی اف
فرش گلشاه
فرش گلشاه

فرش bcf

طرح هالیدی ۶رنگ نخ bcf ۲۴کیلو امکان بافت ۶رنگ زمینه

18,500,000 ت
شرکت نخ البرز
شرکت نخ البرز

نخ BCF

این نوع نخ توسط دستگاه های تمام اتوماتیک عمودی شکل طبقاتی طی چند مرحله پیوسته حاصل می شود. برای تولید نخ BCF مواد پلی پرو پیلن و رنگدانه مستربچ به نسبتهای مشخص در مخازن اکسترودر ترکیب و ذوب شده و با عبور از حفره های دوشی شکل، رشته های به هم پیوسته بسیار نازکی با عنوان فلامنت حاصل می شوند.

41,500,000 ت